Regulamin

Regulamin Loterii Promocyjnej „LOTERIA POZYTYWNIE ODJECHANA” zwany dalej „Regulaminem”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii promocyjnej.
Loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Loterią", jest prowadzona pod nazwą „LOTERIA POZYTYWNIE ODJECHANA".

2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię.
Organizatorem Loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Ewelina Sasin prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ewesa Studio Promocji i PR Ewelina Sasin z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Derdowskiego 4, 80-310 Gdańsk, wpisana do CEIDG, posiadająca NIP: 9591511109, REGON: 220167787.

3. Nazwa organu wydającego zezwolenie.

Loteria jest prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.) i zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

4. Obszar, na którym będzie urządzana Loteria.

Loteria urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w niżej wymienionych Centrach Handlowych zwanych dalej „Centrami”:

- Alfa Centrum, ul. Kołobrzeska 41 C, 80-391 Gdańsk,
- Centrum Handlowe Borek, AL. Gen. J. Hallera 52, 50-984 Wrocław,
- Centrum Handlowe Europa Centralna, ul. Pszczyńska 315, 44-100 Gliwice,
- Galeria Nowy Rynek, ul. Podwale 25, 58-500 Jelenia Góra;
- Centrum Galardia, ul. Kardynała Wyszyńskiego 14, 27-200 Starachowice.

Wykaz punktów handlowych i usługowych wchodzących w skład ww. Centrów znajduje się na stronie internetowej danego Centrum. W Loterii biorą udział również stoiska czasowe oraz tzw. wyspy. Organizator zastrzega, iż w Loterii nie biorą udziału apteki, Lotto, banki, placówki pocztowe i ubezpieczeniowe, bankomaty/wpłatomaty, kantory, eSMOKING WORLD, IQOS, Carrefour (dotyczy Centrum Handlowe Borek). Sklepy i punkty usługowe biorące udział w Loterii zwane są dalej ,,Placówkami handlowymi’’.

5. Czas trwania Loterii.

Loteria trwa od dnia 22.10.2021 roku do dnia 22.02.2022 roku. Termin Loterii obejmuje złożenie listy z przypisanymi nagrodami do punktów czasowych, sprzedaż uprawniającą do udziału w Loterii, zgłoszenia do Loterii, losowanie, nieprzekraczalny termin wydania nagród, termin składania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów/usług, uprawniającej do udziału w Loterii

Sprzedaż promocyjna uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii odbywa się w dniach 23.10.2021 roku - 20.11.2021 roku w godzinach otwarcia Centrów. Organizator zastrzega, iż w niedziele i święta objęte ustawowym ograniczeniem handlu Centra mogą być nieczynne lub czynne będą tylko niektóre Placówki handlowe znajdujące się na terenie Centrów.

7. DEFINICJE
Produkt Promocyjny – towar lub usługa zakupiony/a w Placówkach handlowych, z wyłączeniem:

- produktów alkoholowych - w tym piwa bezalkoholowego,

- wyrobów z tytoniu, e-papierosów, pojemników zpłynem nikotynowym lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
- produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 974 z późn. zm.),
- preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.),
- zakładów i kuponów innych loterii lub gier, w szczególności Lotto,
- kart/doładowań typu pre-paid, kart przedpłaconych/bonów podarunkowych oferowanych przez Centrum oraz Placówki handlowe na terenie Centrum,
- transakcji zapłaty za indywidualne rachunki, typu gaz, prąd, telefon i inne media, raty
- kredytu/pożyczki, dokonanych w punktach świadczących usługi przyjmowania zapłaty za jakiekolwiek rachunki), ubezpieczenia.

Do wzięcia udziału w Loterii nie uprawnia zakup Produktów Promocyjnych dokonanych na podstawie umowy/umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). Potwierdzenie zawarcia takiej umowy, w jakiejkolwiek formie, nie stanowi Dowodu Zakupu.

Uczestnik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia, nabywająca Produkty Promocyjne jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie (z zastrzeżeniem pkt 12 Regulaminu), dokonująca zakupu Produktu Promocyjnego w celu niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą, spełniająca warunki Regulaminu.

Uczestnik identyfikowany jest poprzez numer telefonu i adres e-mail który wpisał podczas rejestracji do Loterii oraz poprzez dane osobowe.

Ostateczne nabycie - oznacza nabycie, w którym Uczestnik dokonał już zapłaty całej ceny za nabyty Produkt Promocyjny w okresie sprzedaży promocyjnej (dotyczy również sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze sprzedaży na raty lub z rozłożeniem ceny sprzedaży w czasie), z wyłączeniem przypadków, w których Uczestnik Loterii skorzystał z przyznanego mu przez sprzedawcę ewentualnego prawa do zwrotu towaru lub rezygnacji z usługi, inaczej niż w drodze reklamacji.

Dowód Zakupu - oryginał paragonu fiskalnego, faktury VAT, faktury VAT marża – stanowiący dowód Ostatecznego nabycia Produktu Promocyjnego. Organizator zastrzega, iż paragon fiskalny posiadający NIP osoby dokonującej zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych albo faktura VAT lub faktura VAT marża wystawiona na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.

„Punkt Obsługi Loterii” - wyznaczone miejsce, w każdym Centrum, w którym za pośrednictwem odpowiedniego urządzenia znajdującego się tam, Uczestnik może dokonać Zgłoszenia do Loterii. Punkt Obsługi Loterii czynny jest w dniach 23.10.2021 r. - 20.11.2021 r. w następujących godzinach:

- Alfa Centrum – Gdańsk - pon. - sob. w godzinach 09:00 – 21:00, niedz. 10:00 - 20:00;
- Centrum Handlowe Borek – Wrocław - pon.-sob. w godzinach 09:00 – 21:00, niedz. 10:00 - 20:00;
- Centrum Handlowe Europa Centralna – Gliwice - pon. – sob. w godzinach 10:00 – 21:00, niedz. 10:00 - 19:00;
- Galeria Nowy Rynek – Jelenia Góra - pon. - sob. w godzinach 10:00 – 21:00, niedz. 10:00 - 20:00;
- Centrum Galardia – Starachowice - pon. - sob. w godzinach 09:00 – 21:00, niedz.10:00 - 20:00;

Organizator zastrzega, iż w przypadku, gdy w ww. terminie dane Centrum będzie nieczynne, wówczas Punkt Obsługi Loterii w danym Centrum również nie będzie czynny.

„Dzień roboczy” – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
CONSUMER INTELLIGENCE – Podmiot obsługujący bazy danych oraz komunikację marketingową z Uczestnikami Loterii zwany dalej „Operatorem”.

Informacje marketingowe (działania marketingowe) – działania polegające na przesyłaniu informacji o treści marketingowej w formie newslettera, krótkich komunikatów tekstowych typu sms/mms oraz komunikacji push wyświetlanej bezpośrednio na ekranie urządzenia.

8. Produkty objęte sprzedażą promocyjną.

Sprzedażą promocyjną objęte są Produkty Promocyjne zakupione w czasie sprzedaży promocyjnej w Placówkach handlowych na terenie danego Centrum.

NAGRODY W LOTERII
9. Wykaz nagród w Loterii.
Nagroda główna – samochód osobowy Toyota Aygo rocznik 2021, o wartości rynkowej 48.500 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 5.389 zł (nagroda pieniężna jest potrącana przez płatnika tj. Ewesa Studio Promocji i PR Ewelina Sasin na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) – 1 nagroda o łącznej wartości 53.889 zł brutto.

Nagrody natychmiastowe w Alfa Centrum stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu.
Nagrody natychmiastowe w Centrum Handlowym Borek stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu. Nagrody natychmiastowe w Centrum Handlowym Europa Centralna stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu.
Nagrody natychmiastowe w Galerii Nowy Rynek stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu. Nagrody natychmiastowe w Centrum Galardia stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu.

Pula nagród w Loterii wynosi 169.356,90 zł brutto.

10. Nagrody nie podlegają wymianie na wartości pieniężne lub zamianie na inną nagrodę. Prawo do nagrody w Loterii nie może być przeniesione na osoby trzecie wskazane przez laureata.

UCZESTNICTWO W LOTERII
11. Organizator zastrzega, iż jeden numer telefonu może być wykorzystany tylko przez jednego Uczestnika Loterii. W przypadku powzięcia informacji przez Organizatora, iż Uczestnik posługuje się tym samym numerem telefonu komórkowego co wykorzystany uprzednio przez innego Uczestnika, Organizator ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii, a w przypadku wygrania przez niego wygranej nie wydać nagrody.
Organizator zastrzega, iż Uczestnik może wygrać max. 3 nagrody natychmiastowe podczas trwania Loterii.

12. W Loterii nie mogą brać udziału właściciele, dzierżawcy ani najemcy, a także członkowie zarządu, pełnomocnicy oraz pracownicy, odpowiednio:
- Organizatora Loterii,
- punktów handlowych/usługowych znajdujących się na terenie danego Centrum,
- ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego danego Centrum,
- agencji pracy tymczasowej świadczący pracę w Centrum oraz w punktach handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum,
- pracowników administracji danych Centrów
- firm zaangażowanych bezpośrednio w przeprowadzenie Loterii,

oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych podmiotów. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

13. Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik przystępując do Loterii może korzystać wyłącznie z jednego numeru telefonu oraz jednego adresu e-mail. Ten sam numer telefonu oraz adres e-mail nie może być użyty przez więcej niż jednego Uczestnika w Loterii.
Jako numer telefonu oraz adres e-mail właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten numer i adres e-mail, które zostały podane w Formularzu do Loterii.

Dany numer telefonu oraz adres e-mail traktowany jest w Loterii jako odrębny Uczestnik. Zarejestrowanie się do Loterii przez tego samego Uczestnika z podaniem innego numeru telefonu lub adresu e-mail, a także przesłanie Formularza do Loterii przez dwóch lub więcej Uczestników z podaniem tego samego numeru telefonu lub adresu e-mail, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Loterii i pozbawienia go prawa do nagrody.

14. W przypadku, gdy w Formularzu do Loterii podano numer telefonu, który już wcześniej był zarejestrowany w Loterii, jednakże razem z innym adresem e-mail, lub podano adres e-mail, który już wcześniej był podany w innym Formularzu do Loterii, jednakże razem z innym numerem telefonu, zgłoszenie takie podlega automatycznemu odrzuceniu oraz wyświetlony jest komunikat informujący Uczestnika, że taki numer telefonu lub adres e-mail, został już zarejestrowany w Loterii.

15. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

16. Każdy Uczestnik może dokonywać zgłoszenia do Loterii wielokrotnie według procedury przedstawionej w pkt 19 Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż jeden Dowód Zakupu można tylko raz zgłosić do Loterii.
Organizator zastrzega, iż w przypadku przesłania dwóch lub więcej zgłoszeń z tym samym Dowodem Zakupu, do Loterii zostanie zarejestrowany ten Dowód Zakupu, który jako pierwszy został prawidłowo zarejestrowany do Loterii.

17. Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto w Loterii, niezależnie od liczby posiadanych urządzeń i adresów e-mail.

ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII
18. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnikiem Loterii staje się osoba, która łącznie spełni następujące warunki:

18.1. W terminie wskazanym w punkcie 6, w Placówkach handlowych na terenie danego Centrum, dokona zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych za kwotę co najmniej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto na jednym Dowodzie Zakupu. W przypadku, gdy na Dowodzie Zakupu znajdują się towary/usługi wyłączone z Loterii, wówczas nie zaliczają się one do wymaganej kwoty zakupu tj. 50 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto.

Jeden Dowód Zakupu na kwotę co najmniej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto, uprawnia do jednego zgłoszenia do Loterii.
Zakupy z różnych Dowodów Zakupu nie ulegają zsumowaniu.

18.2. W dniach 23.10.2021 r. od godz. 09:00:00 - 20.11.2021 r. do godz. 23:59:59 (data wpływu zgłoszenia na serwer Operatora) wejść na stronę www.loteriapozytywnieodjechana.pl i założyć konto, poprzez:

a) wpisanie imienia i nazwiska,
b)  wpisanie kodu pocztowego adresu zamieszkania,

c)  wpisanie swojego numeru telefonu,

d)  wpisanie swojego adresu e-mail,

e)  potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Loterii poprzez zaznaczenie

odpowiedniego checkbox’a przy treści tego potwierdzenia na stronie internetowej,

f)  złożenie przez Uczestnika oświadczenia o ukończeniu 18 lat i braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie nagrody w Loterii zgodnie z pkt 12 niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie checkbox’a bezpośrednio przed treścią tego

oświadczenia.

g)  wpisać ustanowione przez siebie hasło dostępu do swojego konta,

h)  powtórzyć ustanowione przez siebie hasło dostępu do swojego konta.

i)  Wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących loterii drogą elektroniczną.

Warunkiem uczestnictwa w Loterii jest wyrażenie przez Uczestnika woli przystąpienia do Loterii poprzez, utworzenie konta i akceptację treści niniejszego Regulaminu, zgodnie z którym współadministratorzy wskazani w pkt 51 Regulaminu, Operator oraz Organizator będą uprawnieni do przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii.

Warunkiem uczestnictwa w Loterii jest również wyrażenie przez Uczestnika zgody na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych na podane przez Uczestnika jego adresy elektroniczne w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii.

Dodatkowo Uczestnik może dobrowolnie:

a)  wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną oraz

b)  zarejestrować się w Programie Lojalnościowym (dotyczy tylko Alfa Centrum, Centrum

Handlowe Borek, Galeria Nowy Rynek i Centrum Galardia) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w celach niezwiązanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii.

Niewyrażenie dodatkowych zgód nie wyklucza możliwości uczestnictwa w Loterii.

Po prawidłowej rejestracji, na stronie internetowej ukaże się komunikat informujący, iż wypełniony Formularz został zarejestrowany do Loterii.
Jeśli Uczestnik spełni ww. warunki w celu utworzenia konta, po ukazaniu się komunikatu, iż wypełniony formularz został zarejestrowany do Loterii, Uczestnik otrzymuje status Uczestnika zarejestrowanego w Loterii i zostaje utworzone konto Uczestnika zwane dalej „Kontem Uczestnika”.

Uczestnik, który posiada konto w serwisie Facebook, Google lub Apple ID, zakładając Konto Uczestnika, nie musi:

a) ustanowić hasła dostępu do swojego konta,

b) powtórzyć ustanowionego przez siebie hasło dostępu do swojego konta.
Dane te zaciągną się bezpośrednio z założonego konta w serwisie Facebook, Google lub Apple ID.
Założenie Konta Uczestnika za pośrednictwem:

- serwisu Facebook polega na wybraniu przez Uczestnika w Aplikacji opcji „Zaloguj przez Facebook";
- konta Google – polega na wybraniu przez Uczestnika w Aplikacji opcji „Zaloguj przez Google",

- konta Apple (opcja tylko na systemie iOS) – polega na wybraniu przez Uczestnika w Aplikacji opcji „Zaloguj przez Apple ID".

18.3. Zachować oryginał Dowodu Zakupu potwierdzający zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych do zakończenia Loterii.

19. Aby zarejestrować Dowód Zakupu do Loterii, Uczestnik zobowiązany jest zalogować się na swoje Konto Uczestnika i wypełnić formularz zgłoszenia zwany dalej „Formularzem” poprzez:

a) wybranie z listy Centrum, w którym Uczestnik dokonał zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych,
b) wpisanie numeru transakcji z Dowodu Zakupu,
c) wpisanie daty wystawienia Dowodu Zakupu,
d)wpisanie kwoty zakupu z Dowodu Zakupu (łączna kwota wszystkich zakupów na Dowodzie Zakupu),
e) wpisanie numeru NIP Placówki handlowej, w której dokonano zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych;

Zgłoszenie do Uczestnika, bez użycia narzędzi programistycznych, algorytmów lub skryptów dokonujących automatycznego zgłoszenia w miejsce Uczestnika.

Loterii musi być dokonane wyłącznie poprzez osobiste wypełnienie Formularza przez

Po wypełnieniu Formularza i naciśnięciu przycisku „Zarejestruj zgłoszenie”, zgłoszenie Uczestnika otrzymuje status zgłoszenia zarejestrowanego w Loterii zwanego dalej „Zgłoszeniem” i bierze udział w przyznaniu nagród natychmiastowych oraz losowaniu nagrody głównej.

19.1. W przypadku dokonania Zgłoszenia zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych z branży: gastronomia, rozrywka i fitness i zarejestrowanie takiego Dowodu Zakupu do Loterii albo wyrażenia dodatkowej zgody na przesyłanie Informacji Marketingowych, Uczestnik otrzymuje dodatkowe Zgłoszenie, które weźmie udział w losowaniu nagrody głównej.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
20. W dniu 22.10.2021 roku u notariusza zostanie złożonych pięć kopert (każda koperta dotyczyć będzie innego Centrum), w których to znajdują się rodzaje nagród natychmiastowych (zgodnie z wykazem nagród określonym w pkt 9 Regulaminu) przypisanych do konkretnej daty (rok, miesiąc, dzień) i godziny (godzina, minuta, sekunda). Daty i godziny są z przedziału okresu czasu, w którym można dokonać rejestracji do Loterii na stronie www.loteriapozytywnieodjechana.pl. Przypisania nagród natychmiastowych (w programie Microsoft Excel na zasadzie „chybił trafił”) do konkretnej daty (rok, miesiąc, dzień) i godziny (godzina, minuta, sekunda) dokonuje pracownik na zlecenie Organizatora. Utworzona lista jest poufna. Po wyżej opisanym przypisaniu nagród do konkretnej daty, godziny, minuty i sekundy, dane te wpisywane są do systemu loteryjnego oraz listy złożone zostaną u notariusza.

21. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji opisanej w pkt 19 Regulaminu system loteryjny sprawdza, czy data, godzina, minuta i sekunda wpłynięcia zarejestrowanego Zgłoszenia do Loterii jest zgodna z datą, godziną, minutą i sekundą do której przypisana jest nagroda natychmiastowa. Jeśli data, godzina, minuta i sekunda wpłynięcia zarejestrowanego Zgłoszenia do Loterii jest zgodna z datą, godziną, minutą i sekundą przypisania nagrody natychmiastowej, Uczestnik wygrywa nagrodę natychmiastową. Nagrody natychmiastowe są wygrywane w kolejności przypisanej zgodnie z wykazem złożonym u notariusza o którym mowa w pkt 20 Regulaminu.

Jeśli Uczestnik (identyfikowany za pomocą numeru telefonu i adresu e-mail) wygrał już trzy nagrody natychmiastowe, wówczas system loteryjny pomija jego kolejną/e rejestracje przy przyznawaniu nagród natychmiastowych, ale jego zgłoszenie/a bierze/orą udział w losowaniu nagrody głównej.

Po naciśnięciu przycisku „Zarejestruj zgłoszenie”, na ekranie urządzenia, za pomocą którego Uczestnik zarejestrował się do Loterii zostanie wyświetlona informacja o wygranej nagrodzie natychmiastowej albo jej braku.
Jeśli po naciśnięciu przycisku „Zarejestruj zgłoszenie” pojawi się informacja w brzmieniu:

„Gratulacje! Wygrałeś XX (gdzie XX oznacza nazwę nagrody). Informację o warunkach odbioru nagrody dostaniesz w wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany w zgłoszeniu oraz

w wiadomości SMS. Dodatkowo bierzesz udział w losowaniu nagrody głównej - zachowaj Dowód Zakupu” - oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę natychmiastową oraz jego Zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagrody głównej.

„Tym razem nie udało Ci się wygrać nagrody natychmiastowej, ale pamiętaj, że możesz spróbować ponownie! Twoje zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagrody głównej - zachowaj Dowód Zakupu” - oznacza to, iż Uczestnik nie wygrał nagrody natychmiastowej, ale jego Zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagrody głównej.

22. W przypadku wygrania nagrody natychmiastowej, Uczestnik otrzymuje bezpośrednio po pojawieniu się komunikatu o wygranej informację e-mail oraz SMS z warunkami, jakie musi spełnić, aby otrzymać nagrodę oraz Unikalnym Kodem Weryfikacyjnym (niezbędnym przy odbiorze nagrody natychmiastowej).

23. W przypadku niedostępności strony www.loteriapozytywnieodjechana.pl spowodowanej awarią niezależną od Organizatora, nagroda/y przypisane w przedziale/łach czasowym/ch przypadającym/ch na czas niedostępności strony przechodzą do losowania dodatkowego, o którym mowa w pkt 32 Regulaminu.

24. W przypadku wygrania nagrody natychmiastowej w:
Alfa Centrum, Uczestnik musi zgłosić się dniach 23.10.2021 r. - 26.11.2021 r. po odbiór nagrody do Biura Dyrekcji - 2 piętro w Centrum Alfa (wejście od ul. Kołobrzeskiej) od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 - 17.00.

Centrum Handlowe Borek, Uczestnik musi zgłosić się dniach 23.10.2021 r. - 26.11.2021 r. po odbiór nagrody do Biura Administracji – 1 piętro (między Pralnią EBS a Kantorem Euro) w Centrum Borek, od poniedziałku do piątku, w godzinach 09.00 - 17.00.

Centrum Handlowe Europa Centralna, Uczestnik musi zgłosić się po odbiór nagrody do Punktu Odbioru Nagrody (znajdującego się przy Punkcie Obsługi Loterii) w dniach 23.10.2021 r. - 20.11.2021 od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 20.00, sobota w godzinach 10.00 – 21.00, natomiast w dniach 24.11.2021 r. - 26.11.2021 r. w godzinach 16.00 – 20.00.

Nowy Rynek, Uczestnik musi zgłosić się po odbiór nagrody do Punktu Odbioru Nagrody (znajdującego się przy Punkcie Obsługi Loterii) w dniach 23.10.2021 r. - 20.11.2021 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 - 20.00, sobota w godzinach 10.00 – 21.00, natomiast w dniach 24.11.2021 r. - 26.11.2021 r. w godzinach 16.00 – 20.00.

Centrum Galardia, Uczestnik musi zgłosić się w dniach 23.10.2021 r. - 26.11.2021 r. po odbiór nagrody do Biura Dyrekcji (wejście za Media Expert na końcu korytarza za toaletami) w Centrum Galardia od poniedziałku do piątku, w godzinach 14.00 - 16.30.

Laureat zobowiązany jest podać numer telefonu wpisany podczas rejestracji do Loterii, okazać Unikalny Kod Weryfikacyjny (otrzymany w wiadomości SMS), okazać dokument potwierdzający tożsamość (dokument potwierdzający tożsamość musi posiadać datę urodzenia. Data urodzenia wpisywana jest do systemu) oraz zwycięski Dowód Zakupu potwierdzający zakup Produktu/ów (wszystkie dane na Dowodzie Zakupu muszą być zgodne z danymi podanymi w Formularzu).

Po sprawdzeniu ww. dokumentów oraz potwierdzeniu, iż laureat spełnia wszystkie warunki do odbioru nagrody, laureatowi zwracane są ww. dokumenty oraz przekazywana jest nagroda. Laureat zobowiązany jest podpisać protokół odbioru nagrody.
W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody w ww. terminie pozostaje ona własnością Organizatora.

Organizator zastrzega sobie przed wydaniem nagrody, możliwość poproszenia laureata

o przedstawienie do wglądu takiej liczby Dowodów Zakupu (zgodnych z podanymi podczas rejestracji), ile laureat dokonał zgłoszeń do Loterii. W przypadku niespełnienia tego warunku, nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.

LOSOWANIE NAGRODY GŁÓWNEJ
25. Losowanie nagrody głównej odbywa się w dniu 22.11.2021 r. w siedzibie Organizatora pod nadzorem Komisji spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń zarejestrowanych/przyznanych w dniach 23.10.2021 r. od godz. 09:00:00 - 20.11.2021 r. do godz. 23:59:59 (data wpływu zgłoszenia na serwer Operatora). W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii.

26. Losowanie nagrody głównej odbywa się poprzez ręczne losowanie z urny losów oznaczonych cyframi z zakresu od 0 do 9, które utworzą liczbę, do której przyporządkowany jest zwycięski numer zgłoszenia zarejestrowany w bazie danych Organizatora.
Jednocześnie ustala się następujące zasady dokonywania losowania. W programie komputerowym każdemu zarejestrowanemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID od 0 do X). Losowanie zwycięskiego Zgłoszenia polega na wylosowaniu z urn, losów z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego Zgłoszenia. Liczba urn uzależniona jest od liczby Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Na przykład, gdy liczba prawidłowych Zgłoszeń wynosi 17251, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 2, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 4, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 5, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie o numerze (ID) 5142. Przy czym w przypadku urny zawierającej Losy z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość cyfr uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra unikalnego numeru (ID) wynosi 2 wówczas w urnie znajdą się 3 Losy z cyframi 0, 1 oraz 2. W przypadku wylosowania zgłoszenia o numerze większym niż liczba prawidłowych zgłoszeń, wówczas losowanie laureata lub osoby rezerwowej jest przeprowadzane ponownie.

27. Podczas losowania wylosowany zostanie jeden laureat nagrody głównej oraz dwie osoby rezerwowe, które są oznaczone numerem zgodnym z wylosowanym zgłoszeniem.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ
28. W ciągu 2 dni roboczych od losowania nagród głównych, podejmowane są próby nawiązania połączenia telefonicznego z wylosowanym laureatem. Połączenie telefoniczne jest dokonywane na numer telefonu laureata, który wpisał podczas rejestracji do Loterii.

29. Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w Loterii oraz podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko). Próba uzyskania połączenia z laureatem podejmowana jest sześciokrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmuje od 4 do 6 sygnałów. W przypadku sygnału "zajęte", następna próba połączenia jest przeprowadzana po minimum 15 minutach. W przypadku braku połączenia lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia po minimum 15 minutach.

Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z laureatem, nie uda się uzyskać połączenia, wówczas traci on prawo do nagrody. Najpóźniej kolejnego dnia roboczego podejmowana jest próba nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszą osobą rezerwową w kolejności wylosowania zgodnie z pkt 27 Regulaminu, dla której jest powtórzona procedura niniejszego punktu Regulaminu. Procedura jest powtarzana do momentu połączenia się z osobą rezerwową, która spełni wymogi niniejszego punktu. Jeśli zostanie wyczerpana lista osób rezerwowych, nagroda nie zostaje wydana i pozostaje do dyspozycji Organizatora.

30. Podczas rozmowy telefonicznej z laureatem/osobą rezerwową (o której mowa w pkt 29 Regulaminu) jest on powiadomiony o wygranej oraz warunkach odbioru nagrody.

30.1. Prawo do odbioru nagrody wylosowany Uczestnik, który został laureatem nagrody głównej nabywa po złożeniu/dostarczeniu u/do Organizatora na adres: Ewesa Studio Promocji i PR Ewelina Sasin ul. Derdowskiego 4, 80-310 Gdańsk, w ciągu 7 dni roboczych od dnia przeprowadzenia rozmowy telefonicznej zgodnie z pkt 29 (liczy się data złożenia/wpływu do Organizatora) następujących dokumentów:

a) Wypełnionego i własnoręcznie podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu,

b) Oryginału Dowodu Zakupu Zgłoszonego do Loterii i wylosowanego (dane na Dowodzie Zakupu muszą być zgodne z danymi podanymi w Formularzu do Loterii oraz Dowód Zakupu musi spełniać warunki określone w pkt 19.1).

W przypadku składania tych dokumentów za pomocą przesyłki, winna ona być oznaczona dopiskiem „LOTERIA POZYTYWNIE ODJECHANA”.
Dokumenty, które zostaną złożone/dostarczone u Organizatora po 7 dniach roboczych od dnia przeprowadzenia rozmowy telefonicznej o której mowa w pkt 29, nie są uwzględniane.

Oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.loteriapozytywnieodjechana.pl. Przyjmowane są również oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane.

31. Jeżeli laureat nie spełnia warunków opisanych w pkt 30.1 lub 56 Regulaminu, wówczas nagroda główna przechodzi na pierwszą osobę rezerwową, tzn.: najpóźniej 9 dnia roboczego od przeprowadzenia rozmowy telefonicznej o wygranej o której mowa w pkt 29, przeprowadzona jest procedura opisana w pkt 30 i pkt 30.1 Regulaminu. Procedura jest powtarzana do momentu spełnienia przez osobę rezerwową (w kolejności wylosowania zgodnie z pkt 27 Regulaminu) warunków określonych w pkt 30.1 Regulaminu. Jeśli zostanie wyczerpana lista osób rezerwowych przeprowadzone zostanie dodatkowe losowanie nagrody głównej, o którym mowa w pkt 36 Regulaminu.

LOSOWANIE DODATKOWE
32. Losowanie dodatkowe nagród natychmiastowych zostanie przeprowadzone w przypadku, gdy któraś z nagród natychmiastowych nie zostanie przyznana w związku z niedostępnością strony www.loteriapozytywnieodjechana.pl zgodnie z pkt 23 Regulaminu.
Losowanie takie zostanie przeprowadzone w dniu 22.11.2021 r. pod nadzorem Komisji (po losowaniu nagrody głównej) spośród wszystkich zarejestrowanych Zgłoszeń tj. od dnia 23.10.2021 r. od godz. 09:00:00 - 20.11.2021 r. do godz. 23:59:59 (z wyłączeniem Zgłoszeń do których przypisana została nagroda natychmiastowa, wykluczonych z Loterii oraz Zgłoszeń przypisanych zgodnie z pkt 19.1). Podczas losowania, losowana jest taka liczba laureatów, ile nagród natychmiastowych nie zostało przyznanych w Loterii w związku z niedostępnością strony www.loteriapozytywnieodjechana.pl.

33. Losowanie dodatkowe odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w pkt 26 Regulaminu.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ NAGRODZIE NATYCHMIASTOWEJ
34. W ciągu 2 dni roboczych od losowania dodatkowego, Uczestnik otrzymuje na podany w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail informację o warunkach, jakie musi spełnić, aby otrzymać nagrodę oraz wiadomość SMS z Unikalnym Kodem Weryfikacyjnym (niezbędnym do odbioru nagrody).

35. Laureat odbiera nagrodę zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 24.

DODATKOWE LOSOWANIE NAGRODY GŁÓWNEJ
36. Dodatkowe losowanie nagrody głównej zostanie przeprowadzone w przypadku, gdy laureat lub osoby rezerwowe nie spełnią warunków określonych w pkt 30 Regulaminu.
Losowanie takie zostanie przeprowadzone w dniu 29.12.2021 r. pod nadzorem Komisji spośród9

wszystkich prawidłowych Zgłoszeń zarejestrowanych/przyznanych w dniach 23.10.2021 r. od godz. 09:00:00 - 20.11.2021 r. do godz. 23:59:59 (data wpływu zgłoszenia na serwer Operatora). W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii oraz Zgłoszenia wylosowane podczas losowania o którym mowa w pkt 27.

Podczas losowania, losowany jest jeden laureat nagrody głównej.

37. Bezpośrednio po wylosowaniu laureata nagrody głównej, podejmowane są próby nawiązania połączenia telefonicznego z wylosowanym laureatem. Połączenie telefoniczne jest dokonywane na numer telefonu laureata, który wpisał podczas rejestracji do Loterii.

Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w Loterii oraz podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko). Podczas rozmowy telefonicznej laureat informowany jest o wygranej oraz warunkach nabycia prawa do odbioru nagrody. Warunki te opisane są w pkt 38.1 Regulaminu.

Próba uzyskania połączenia z laureatem podejmowana jest czterokrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmuje od 4 do 6 sygnałów. W przypadku sygnału "zajętości" lub zgłoszenia skrzynki pocztowej lub informacji “abonent czasowo niedostępny”, połączenie takie jest traktowane jak połączenie nieodebrane.

Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z laureatem, nie uda się uzyskać połączenia, wówczas traci on prawo do nagrody. Niezwłocznie następuje ponowne losowanie laureata nagrody głównej i przeprowadzona jest procedura opisana w niniejszym punkcie. Procedura jest powtarzana do momentu spełnienia przez laureata wymogów niniejszego punktu lub nie później niż do godz. 17:00.

Po spełnieniu przez laureata nagrody głównej ww. warunków, losowane są dwie osoby rezerwowe, które są oznaczone numerem zgodnym z wylosowanym zgłoszeniem. Następnie przeprowadzana jest procedura opisana w pkt 38 - 40 Regulaminu.
W przypadku, gdy do godziny 17:00 nie uda się wyłonić laureata nagrody głównej, który spełni ww. warunki, wówczas losowany jest laureat nagrody głównej oraz dwie osoby rezerwowe, które są oznaczone numerem zgodnym z wylosowanym zgłoszeniem. W stosunku do wylosowanego laureata nagrody głównej i ewentualnie osób rezerwowych przeprowadzana jest procedura opisana w pkt 37 - 40 Regulaminu.

38. Podczas rozmowy telefonicznej z laureatem/osobą rezerwową (o której mowa w pkt 37 Regulaminu) jest on powiadomiony o wygranej oraz warunkach odbioru nagrody.

38.1 Prawo do odbioru nagrody wylosowany Uczestnik, który został laureatem nagrody głównej nabywa po przesłaniu w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia rozmowy telefonicznej zgodnie z pkt 37 (liczy się data wpływu do Organizatora) na adres: lpo@ewesa.pl z dopiskiem „LOTERIA POZYTYWNIE ODJECHANA” zdjęć poniżej wymienionych dokumentów oraz pozytywnej ich weryfikacji:

a) Wypełnionego i własnoręcznie podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu,

b) Oryginału Dowodu Zakupu Zgłoszonego do Loterii i wylosowanego (dane na Dowodzie Zakupu muszą być zgodne z danymi podanymi w Formularzu do Loterii oraz Dowód Zakupu musi spełniać warunki określone w pkt 19.1).

Dokumenty, które zostaną dostarczone do Organizatora po 3 dniach roboczych od dnia przeprowadzenia rozmowy telefonicznej o której mowa w pkt 37, nie są uwzględniane.

Oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.loteriapozytywnieodjechana.pl. Przyjmowane są również oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane.

39. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszystkich zgłoszonych do Loterii przez laureata 10

nagrody głównej/osobę rezerwową Dowodów Zakupu. Organizator zastrzega sobie możliwość poproszenia laureata nagrody głównej/osoby rezerwowej (podczas rozmowy o której mowa w pkt 37) o przesłanie wraz z dokumentami o których mowa w pkt 38.1 takiej liczby zdjęć Dowodów Zakupu (zgodnych z podanymi podczas rejestracji), ile laureat/osoba rezerwowa dokonał zgłoszeń do Loterii (Organizator zastrzega sobie możliwość wysłania do laureata e-maila z wykazem Dowodów Zakupu, jakie laureat/osoba rezerwowa zobowiązany jest przesłać).

40. Jeżeli laureat nie spełnia warunków opisanych w pkt 38.1 lub 39 Regulaminu, wówczas nagroda główna przechodzi na pierwszą osobę rezerwową, tzn.: najpóźniej 4 dnia roboczego od przeprowadzenia rozmowy telefonicznej o wygranej o której mowa w pkt 37, przeprowadzona jest procedura opisana w pkt 37 i pkt 38 Regulaminu. Procedura jest powtarzana do momentu spełnienia przez osobę rezerwową (w kolejności wylosowania zgodnie z pkt 37 Regulaminu) warunków określonych w pkt 38.1 Regulaminu. Jeśli zostanie wyczerpana lista osób rezerwowych nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.

OGŁASZANIE WYNIKÓW
41. Lista laureatów (imię oraz pierwsza litera nazwiska) publikowana jest sukcesywnie na stronie internetowej www.loteriapozytywnieodjechana.pl. Dane osobowe laureata nagrody głównej (imię oraz pierwsza litera nazwiska) zostaną opublikowane po stwierdzeniu prawa do przyznania nagrody.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
42. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej Loterii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
43. Nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru (zwana dalej „Komisją”) powołana przez Organizatora, działająca na podstawie wydanego przez niego Regulaminu. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem loterii promocyjnych.

WYDAWANIE NAGRÓD
44. Nagrody natychmiastowe laureaci odbierają zgodnie z pkt 24 Regulaminu. Nagrody nieodebrane, pozostają własnością Organizatora.

45. Nagrodę główną laureat odbiera w Centrum, w którym dokonał zakupu Produktu/ów promocyjnego/ych do dnia 31.01.2022 r. po ustaleniu dokładnego terminu z Organizatorem.

Przed odbiorem nagrody głównej laureat zobowiązany jest do podpisania oświadczenia dotyczącego zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska politycznego przez niego lub członka jego rodziny oraz beneficjenta rzeczywistego, a także do okazania dokumentu tożsamości (tj. dowód osobisty lub paszport) oraz dodatkowego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. Dokument tożsamości musi potwierdzać dane osobowe wpisane przez laureata w oświadczeniu, w tym potwierdzać pełnoletność laureata. W przypadku, niespełnienia ww. warunków, nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.

Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu oraz kosztów dojazdu laureata do miejsca odbioru nagrody głównej. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów pozostaje w gestii laureata.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
46. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Loterii podczas trwania Loterii, najpóźniej do dnia 15.02.2022 roku (decydująca jest data wpłynięcia reklamacji do Organizatora).

47. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres: Ewesa Studio Promocji i PR Ewelina Sasin ul. Derdowskiego 4, 80-310 Gdańsk (dostarczone osobiście lub przesyłką rejestrowaną) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: lpo@ewesa.pl z dopiskiem „LOTERIA POZYTYWNIE ODJECHANA - reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania wraz z jej uzasadnieniem. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uczestnik podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

48. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 7 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora tj. maksymalnie do dnia 22.02.2022 roku, włączając w to wysłanie zawiadomienia przesyłką rejestrowaną do Uczestnika o wyniku reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji osobiście lub przesyłką rejestrowaną, Organizator przesyła odpowiedź na reklamację na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Organizator przesyła odpowiedź na reklamację na adres elektroniczny wskazany przez Uczestnika.

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
49. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

50. Bieg terminu przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.

DANE OSOBOWE
51. Administratorem danych osobowych jest:

a) DWS Alternatives GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce

z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-609) przy ul. Armii Ludowej 26 wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000215552 o numerze NIP: 1070001011, REGON: 01579557400000, która będzie przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych. Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą przez Uczestnika, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

b) Euro Mall Polska XXIII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-121) przy ul. Siennej 39, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279279, NIP: 7010072565, REGON: 14098542100000, która będzie przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych. Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą przez Uczestnika, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

c) Episo 3 Borek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839) przy ul. Towarowej 28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000455871, NIP: 5252550719, REGON: 14661234200000 która będzie przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych. Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą przez Uczestnika, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

d)  Europa Centralna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-121) przy ul. Siennej 39, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274378, NIP: 5272533954, REGON: 14087623500000, która będzie przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych. Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą przez Uczestnika, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

e)  Galardia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-802) przy ul. Skaryszewskiej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381098, NIP: 5252502867, REGON: 14287240200000

f)  Organizator (Eweliną Sasin prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EWESA Studio Promocji i PR Ewelina Sasin z siedzibą w Gdańsku, ul. Derdowskiego 4; 80-310 Gdańsk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9591511109, REGON 220167787.), który przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji Loterii. Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Loterii, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO

g)  CONSUMER INTELLIGENCE („Operator”) Jako podmiot prowadzący działania marketingowe dla potrzeb Galerii, obsługę techniczną Loterii oraz program lojalnościowy - z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-120), przy ul. ZŁOTA, nr 59, lok. 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000859638 o numerze REGON: 387033821, NIP: 5223189741 kapitał zakładowy w wysokości 11 250 zł wpłacony w całości („Spółka”), która będzie przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych. Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji drogą elektroniczną, zgodnie z wyrażoną zgodą przez Uczestnika, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Zasady przetwarzania danych osobowych przez CONSUMER INTELLIGENCE dotyczące działań marketingowych i programu lojalnościowego opisane są w odrębnym regulaminie, do którego uczestnik Loterii może przystąpić podczas rejestracji.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:
imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy - dotyczy Uczestników,
imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania lub e-mail (w przypadku Uczestników, którzy złożyli reklamację),

imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, data urodzenia (w przypadku laureatów nagród natychmiastowych),
e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL (w przypadku braku numeru PESEL adres zamieszkania, obywatelstwo i datę urodzenia - dotyczy Uczestnika, który przedłożył Organizatorowi ww. dane zgodnie pkt 30.1 Regulaminu lub 38.1,

informacje dotyczące zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska politycznego przez laureata nagrody głównej lub członka rodziny (dotyczy Uczestnika, który spełnił warunki Regulaminu i została mu przyznana nagroda główna).
imię/imiona, nazwisko, imię ojca, data i miejscowość urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w tym seria), numer PESEL (w przypadku braku PESEL adres zamieszkania i obywatelstwo) – dotyczy laureatów, którzy zażądali wystawienia imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej.

imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail – dotyczy Uczestników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora określonego w a) do e) i g): (i) w celu wsparcia Organizatora w przeprowadzeniu Loterii, w tym celem wyłonienia zwycięzców Loterii, przyznania Nagród i ich doręczenia zwycięzcom Loterii oraz ogłoszenia wyników Loterii, na podstawie wyrażenia chęci przystąpienia do Loterii poprzez akceptację przez Uczestnika Loterii niniejszego Regulaminu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (ii) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określonego w a) do e) i g) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem: (i) w celu organizacji i przeprowadzenia Loterii, w tym celem wyłonienia zwycięzców Loterii, przyznania Nagród i ich doręczenia zwycięzcom Loterii oraz ogłoszenia wyników Loterii, na podstawie wyrażenia chęci przystąpienia do Loterii poprzez akceptację przez Uczestnika Loterii niniejszego Regulaminu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) (ii) w celu wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, prowadzenia ewidencji wydanych i wypłaconych wygranych, na potrzeby kontroli celno- skarbowej oraz rozpatrzenia reklamacji na podstawie konieczności wypełnienia prawnie ciążących na Organizatorze obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), (iii) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz sześć miesięcy od dnia zakończenia Loterii w celu obsługi ewentualnych roszczeń, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej rozpatrzenia.

Dane osobowe laureatów Loterii będą przechowywane przez pięć lat następujących po roku, w którym nastąpiło wydanie nagród w celach weryfikacji spełnienia wymogów Regulaminu do wydania nagrody, w celu wydania nagrody, i udokumentowania wyników Loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej rozpatrzenia.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest również obowiązek prawny ciążący na Organizatorze, określony w art. 61 ust. 3 pkt 11 ustawy o grach hazardowych, w przypadku osoby składającej reklamację oraz art. 20 ust. 1 ustawy o grach hazardowych w przypadku osoby wnoszącej o wydanie imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej.

Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora (jako administratora): (i) w celu wypełnienia prawnie ciążących na Organizatorze obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności: podstawą przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej jest art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.). Dane Uczestnika składającego reklamację przetwarzane są na podstawie art.

61 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.). Dane osobowe Uczestników, którzy zostali laureatami nagród w zakresie, w jakim są one przetwarzane na potrzeby kontroli prawidłowości przeprowadzania gry hazardowej przetwarzane są na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 poz. 351), art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 505 z późn. zm), art. 70 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 438) w zw. z art. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.). (ii) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). (iii) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska politycznego jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze określonego w art. 46 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Loterii i wydania nagrody a także uzyskania zaświadczenia o uzyskanej wygranej lub rozpatrzenia reklamacji Uczestnika lub Laureata Loterii. Zakres danych wymaganych do wydania zaświadczenia o uzyskanej wygranej reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2314). Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii przez Uczestnika oraz rezygnacją z nagrody przez laureata Loterii.

Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skierowania żądań dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych, Uczestnicy i Laureaci mogą skontaktować się za pomocą adresu e-mail lpo@ewesa.pl Dane osobowe Uczestników i Laureatów nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Dane osobowe są przechowywane tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.

Przetwarzanie zebranych w ramach Loterii danych osobowych Uczestników odbywa się w celu przeprowadzenia Loterii, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1, Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Nieudostępnienie tych danych może spowodować brak możliwości uczestniczenia w Loterii. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy złożyli reklamację, jest art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, ponieważ w tym przypadku Administrator ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych do czasu zakończenia jakiegokolwiek sporu prawnego.

Uczestnicy Loterii przystępując do Loterii mogą opcjonalnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu przez CONSUMER INTELLIGENCE w celach marketingowych, w tym także do kontaktu telefonicznego,

przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na wskazany adres e-mail i numer telefonu zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) i ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz.2460). Niewyrażenie tej zgody nie wyklucza uczestnictwa z Loterii.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
52. Niniejszy Regulamin udostępniony jest do wglądu w trakcie trwania Loterii w siedzibie Organizatora (z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), oraz na stronie www.loteriapozytywnieodjechana.pl.

53. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku

54. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

55. Laureat nagrody głównej może wyrazić zgodę na publikację jego wizerunku (zdjęcie, film, głos) w środkach masowego przekazu, m.in. na stronach internetowych Centrów biorących udział w Loterii na portalach społecznościowych Facebook poszczególnych Centrów, na antenie telewizyjnej, radiowej, plakatach, ogłoszeniach w prasie i gazetkach reklamowych. Wyrażenie powyższej zgody nie jest warunkiem odbioru nagrody.

56. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że Zgłoszenie do Loterii zostało dokonane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności zgłoszenia tego samego Dowodu Zakupu z różnych adresów e-mail lub w przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że Uczestnik nie jest w ich posiadaniu, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawidłowości takich Zgłoszeń. Organizator wysyła żądanie na e-maila podanego przez Uczestnika w Formularzu do Loterii przesłania/dostarczenia przez Uczestnika oryginałów Dowodów Zakupu wskazanych przez Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest złożyć oryginały ww. dokumentów w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania e-maila (wiążąca jest data wpływu/dostarczenia do Organizatora) na adres: Ewesa Studio Promocji i PR Ewelina Sasin ul. Derdowskiego 4, 80-310 Gdańsk. W przypadku przesyłek, winny one być oznaczone dopiskiem „LOTERIA POZYTYWNIE ODJECHANA”.

W przypadku niespełnienia tego warunku przez Uczestnika lub gdy Organizator stwierdzi fałszywość lub przerobienie Dowodu/ów Zakupu, Organizator ma prawo wykluczyć wszystkie Zgłoszenia Uczestnika z Loterii.
Organizator nie odsyła nadesłanych Dowodów Zakupu.

57. Organizator zastrzega, iż w przypadku remontu odbywającego się w trakcie trwania sprzedaży promocyjnej w Placówce handlowej, wówczas jest ona wyłączona z Loterii na czas trwania remontu. W przypadku zamknięcia Placówki handlowej, nie bierze ona dalszego udziału w Loterii.

58. Organizator zastrzega, iż przy wydawaniu nagród nie są uwzględniane Dowody Zakupu, na których widnieje jakikolwiek zwrot Produktu Promocyjnego. Organizator zastrzega, iż w przypadku zwrotu przez laureata w trakcie trwania Loterii zakupionego Produktu/ów Promocyjnego/ych, wówczas zobowiązany jest on do zwrotu wygranej nagrody Organizatorowi w Biurze Administracji danego Centrum. Zachowanie nagrody możliwe jest jedynie w przypadku wymiany towaru na inny towar o tej samej lub wyższej wartości, za zgodą sprzedawcy.

59. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników Loterii, w stosunku do których Organizator stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu, w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony poprzez użycie narzędzi programistycznych lub przez inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie strony internetowej Loterii bądź systemu loteryjnego.

Organizator może wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii, a dokonane przez niego zgłoszenia nie są uwzględniane w Loterii. Prawo takiego Uczestnika do nagrody wygasa.

USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
60. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług przez CONSUMER INTELLIGENCE drogą elektroniczną, w tym w szczególności w zakresie dostępu do treści zawartych na stronie Loterii, przesyłania zgłoszeń do Loterii poprzez uzupełnienia Formularza lub przesłania wiadomości w formularzu kontaktowym zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie.

61. Usługi powyżej opisane świadczone są nieodpłatnie przez okres trwania Loterii. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie do czasu zakończenia przyjmowania Zgłoszeń w Loterii z ograniczeniami wynikającymi z treści Regulaminu.

62. Do zawarcia umowy dochodzi z momentem skorzystania z konkretnej usługi, odpowiednio w momencie wyświetlenia strony Loterii, przesłania Formularza, przesłania wiadomości w formularzu kontaktowym.

63. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, co do sposobu realizacji usługi opisanej w punkcie powyżej, w sposób wskazany w pkt 46 i 47 Regulaminu. Organizator rozstrzyga reklamacje w sposób i w terminie wskazanym w pkt 48 Regulaminu.

64. Operator zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi, opisanej w pkt 60 powyżej, treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może wypowiedzieć usługi elektroniczne, wskazane w pkt 60 w każdym czasie przed ich realizacją (przed wysłaniem Zgłoszenia), poprzez odstąpienie od rejestracji Zgłoszenia. Minimalny czas trwania zobowiązań Uczestnika to okres do wypowiedzenia usługi lub odstąpienia od umowy o świadczenie usługi, a w innych wypadkach – do końca czasu trwania Loterii. Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do Strony Loterii, Formularza rejestracyjnego i realizacji pozostałych usług wymaga dostępu do sieci Internet, urządzenia z dowolną przeglądarką internetową. Za dostęp do sieci Internet operator, z usług którego korzysta Uczestnik, może pobrać opłatę zgodnie z taryfą.

65. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od usługi świadczonej mu drogą elektroniczną bez podania jakiejkolwiek przyczyny od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie takiej usługi. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Uczestnik musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres Organizatora lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: lpo@ewesa.pl. W celu odstąpienia od umowy Uczestnik może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy (wzór takiego formularza stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Uczestnik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

66. Uczestnik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Sponsorzy


Kontakt