Regulaminu funkcjonowania Punktów Obsługi Loterii 

Promocyjnej „LOTERIA POZYTYWNIE ODJECHANA 

zwany dalej „Regulaminem”.


§1. Organizacja pracy Punktów Obsługi Loterii 

 1. Punkty Obsługi Loterii zostały utworzone do obsługi Loterii Promocyjnej „LOTERIA POZYTYWNIE ODJECHANA” (dalej jako „Loteria”) w zakresie ustalonym w Regulaminie Loterii.
 2. Punkty Loteryjne mieszczą się w ALFA CENTRUM GDAŃSK, CH BOREK WROCŁAW, GALARDIA STARACHOWICE, NOWY RYNEK JELENIA GÓRA oraz EUROPA CENTRALNA GLIWICE.
 3. Punkty Obsługi Loterii są otwarte dla osób biorących udział lub zainteresowanych udziałem w Loterii w okresie od 23.10.2021 roku 20.11.2021 roku w następujących dniach i godzinach:

    ALFA CENTRUM GDAŃSK

Poniedziałek – Sobota: 9.00 - 21.00

Niedziela: 10.00 – 20.00

    CH BOREK WROCŁAW

Poniedziałek – Sobota: 9.00 – 21.00

Niedziela: 10.00 – 20.00 

    GALARDIA STARACHOWICE

Poniedziałek – Sobota: 9.00 – 21.00

Niedziela: 10.00 – 20.00 

    NOWY RYNEK JELENIA GÓRA

Poniedziałek – Sobota: 10.00 – 21.00

Niedziela: Nieczynne 

    EUROPA CENTRALNA GLIWICE

Poniedziałek – Sobota: 10.00 – 21.00

Niedziela: 10:00-20:00

 1. Obsługa interesantów w Punkcie Obsługi Loterii odbywa się: bezpośrednio przy stanowisku pracownika Punktu Obsługi Loterii, telefonicznie pod nr tel. 605 923 162 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem lpo@ewesa.pl 
 2. Za sprawne funkcjonowanie Punktu Obsługi Loterii odpowiada Organizator Loterii: Ewelina Sasin prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ewesa Studio Promocji i PR Ewelina Sasin z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Derdowskiego 4, 80-310 Gdańsk, wpisana do CEIDG, posiadająca NIP: 9591511109, REGON: 220167787.
 3. Skargi dotyczące pracy Punktu Obsługi Loterii rozpoznaje Organizator Loterii.

§2. Zakres zadań Punktu Loteryjnego

 1. Do zakresu działania Punktu Obsługi Loterii należy:
 1. udzielanie informacji w sprawach związanych ze zgłoszeniem, wzięciem udziału w Loterii, zasadami udziału i losowania nagród w Loterii, 
 2. zapewnienie warunków technicznych do dokonania zgłoszeń w Loterii za pośrednictwem urządzenia znajdującego się w Punkcie Obsługi Loterii;
 3. pomoc w zgłoszeniu do Loterii za pośrednictwem urządzenia znajdującego się w Punkcie Obsługi Loterii;
 4. wydawanie nagród uczestnikom Loterii.
 1. Zadaniem Punktu Obsługi Loterii jest profesjonalna obsługa uczestnika Loterii, przy zachowaniu jak najkrótszego czasu oczekiwania interesanta, a cele Punktu Obsługi Loterii realizowane są z uwzględnieniem standardów obsługi interesanta.

§3. Ogólne zasady funkcjonowania Punktu Obsługi Loterii

 1. Pracownik Punktu Obsługi Loterii wykonując swoje obowiązki zobowiązany jest w jak najefektywniejszy sposób umożliwić interesantom realizację ich uprawnień jako uczestników Loterii oraz zapewnić przestrzeganie przez interesantów zasad sanitarnych w związku z epidemią SARS-CoV-2.
 2. W Punkcie Obsługi Loterii informacje udzielane są ustnie.
 3. Interesanci obsługiwani są według kolejności zgłaszania się do Punktu Obsługi Loterii, z wyjątkiem osób z widoczną niepełnosprawnością, kobiet z widoczną ciążą i osób z dziećmi do 2 roku życia.
 4. W Punkcie Obsługi Loterii może przebywać jedna osoba w tym samym czasie.
 5. Interesanci korzystający z Punktu Obsługi Loterii mają obowiązek stosowania się do Regulaminu oraz zaleceń i uwag pracowników Punktu Obsługi Loterii, w tym w szczególności w zakresie zachowania obowiązków sanitarnych w związku z epidemią SARS-CoV-2.
 6. Interesanci korzystający z Punktu Obsługi Loterii mają obowiązek:
 1. zachowania odstępu co najmniej 1,5 m od innej osoby korzystającej z Punktu Obsługi Loterii, nie będącej pod ich opieką lub we wspólnym gospodarstwie domowym, zgodnie z oznaczeniami na podłodze przy Punkcie Obsługi Loterii;
 2. zakrywania ust i nosa.
 1. Stanowisko obsługi będzie co godzinę dezynfekowane przez pracownika Punktu Obsługi Loterii.
 2. Organizator zapewnia w Punkcie Obsługi Loterii w miejscu łatwo i ogólnodostępnym środki do dezynfekcji rąk.
 3. Interesant nie może wchodzić do wewnętrznej strefy Punktu Obsługi Loterii.
 4. Interesant, który nie zastosuje się do obowiązków, o których mowa w ust. 5 oraz 9 powyżej, nie zostanie dopuszczony do możliwości skorzystania z Punktu Obsługi Loterii, a pracownik Punktu Obsługi Loterii odmówi obsłużenia takiego interesanta.
 5. W przypadku, gdy interesant zachowuje się agresywnie lub jest pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających pracownik Punktu Obsługi Loterii wezwie pracownika ochrony centrum handlowego.
 6. Organizator oraz pracownicy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w Punkcie Obsługi Loterii.OBOSTRZENIA SANITARNE


ODPOWIEDŹ 

Zaleca się wprowadzenie do regulaminu:

 1. obowiązku zachowania odstępu co najmniej 1,5 m w kolejce przez klientów;
 2. obowiązku zakrywania ust i nosa;
 3. obowiązku dezynfekcji stanowiska obsługi  co godzinę;
 4. zapewniania środków do dezynfekcji rak klientom przez obsługę;


UZASADNIENIE

Obecnie kwestie sanitarne związane z obowiązującym w Polsce stanem epidemii  są uregulowane w rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Generalnie wszystkie obostrzenia funkcjonują obecnie z terminem do dnia 31 października, więc nie wiemy, jak będzie to wyglądać od listopada. 

Z pewnością należałoby wprowadzić do regulaminu obowiązek zakrywania ust i nosa, który obejmuje placówki handlowe: 

Zgodnie z  §  25.  w/w rozporządzenia (podkreśliłem  punkty, które nas mogą dotyczyć). 

§  25.  [Obowiązek zakrywania ust i nosa]

  

Do dnia 31 października 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonych lub używanych do przewozu osób;

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) 173  (uchylona),

b) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910 oraz z 2021 r. poz. 11) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,

c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,

d) w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

e) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

2.    Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 31 października 2021 r. nakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy miejsc na otwartym powietrzu.

4.  Nakazu określonego w ust. 1 i 3 nie stosuje się w przypadku:

1)  pojazdu samochodowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych będących środkami publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2)  osoby kierującej motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem oraz osoby przewożonej takimi pojazdami, używających kasków ochronnych zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694 i 720);


3)  dziecka do ukończenia 5. roku życia;

4)  osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

a)  całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

b)  trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,

c)  zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia;6. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:

1)  konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;

2)  umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się;

3)  spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy lub budynkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c i d oraz po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.


7.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, jest wymagane przedstawienie, na żądanie Policji, straży gminnej, Straży Marszałkowskiej na terenach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu, Straży Granicznej w lotniczych przejściach granicznych, a na obszarze kolejowym, w pociągach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych również na żądanie straży ochrony kolei, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, lub zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia


Obowiązek zachowania odstępu 1,5 m nadal jest utrzymany. Jest to obowiązek generalny dla osób przemieszczających się pieszo, nawet na świeżym powietrzu. 


§  24.  2. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 października 2021 r., w przypadku gdy przemieszczanie się następuje pieszo - jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie:

1)  chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:

a)  dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,

b)  osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

2)  z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.


Obowiązek stosowania rękawiczek reguluje § 10 w/w rozporządzenia.  

 Do dnia 31 października 2021 r. osoby przebywające:

1)  w obiekcie handlowym lub usługowym o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2,

2)  w placówce handlowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,

3)  na stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,

4)  w miejscu prowadzenia sprzedaży na targowisku (straganie)

- są obowiązane nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk.

2.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.


3.    Do dnia 31 października 2021 r.:

1)  obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2, placówki handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz zarządzający targowiskami (straganami) są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk;

2) obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 oraz placówki handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni są obowiązane dokonywać, w godzinach ich otwarcia, co najmniej raz na godzinę, dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi, lub dystrybutora na stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni;Sponsorzy


Kontakt